4. neděle adventní, cyklus B

24. 12. 2023

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI přímo tady nebo na Spotify.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Lk 1,26-38)

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení

Milí čtenáři,
během své katechetické činnosti jsem vícekrát dětem přibližovala dnešní úryvek z Lukášova evangelia. Na jednu z katechezí si velmi živě vzpomínám: na otázku, jak se jmenoval anděl, který navštívil Marii, Pepa hned vykřikl: „To já dobře vím – jmenoval se Gambrinus!“
Bůh po nás touží, touží po každém z nás. Chce se k nám přiblížit různými způsoby. Proto k nám Bůh také promlouvá. v dnešním evangeliu promlouvá k Panně Marii, a to zcela výjimečným způsobem. Anděl Gabriel – Boží posel – k ní přichází. Maria je v centru zájmu samotného Boha. Co to mohlo v Marii vyvolat? Pocit výjimečnosti, elitářství, pýchy, falešné skromnosti, strachu nebo odmítnutí? Maria bez váhání na Boží volání odpovídá v pokoře, v postoji služebnice ochotné bez váhání zcela naplnit Boží vůli: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ Setkává se zde věrnost a důvěra lidská s věrností a důvěrou Boží. Setkává se zde láska lidská s láskou Boží. Setkává se zde výzva Boží a přijetí této výzvy Marií. Maria se dává k dispozici pro Boží plán, a tím otevírá lidstvu cestu ke spáse a vykoupení. Svým souhlasem umožňuje, aby se člověk mohl setkat s živým Bohem. Maria nás učí pravé poslušnosti a ukazuje nám, že lidský život má cenu pouze ve spojení s Bohem. Bůh se stal člověkem, tím se ponížil, aby se k nám lidem přiblížil a nás povýšil. Zkusme jako Maria otevřít bránu svého srdce Bohu a přijmout Ho do svého života.
Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. Slavme svátek, ve kterém velký a věčný den přišel z velkého a věčného dne do tohoto našeho tak krátkého a pomíjivého dne… (svatý Augustin).
Přeji vám všem pokojný Štědrý den prožitý s nejbližšími a radost z narozeného Krista do každého domova.

(Autor zamyšlení: Václava Nesvadbová)

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.