Slova Prokopa Brože

Vážení přátelé, bratři a sestry,

opět se přiblížil krásný čas, při němž se příroda zastavuje, zklidňuje, nastává zimní období a my prožíváme advent. Jak blahodárná a duchovně obnovná doba to může být! Bohužel může nastat i opačná situace, že nám každoročně se vracející advent upadá do rutiny, svou hloubku a skrytou náročnost ztrácí a stane se z něho jen další t(o)var, prožitek, který sotva začal, plyne pryč, a zanechává nás prázdnější, prkennější, vnitřně unavenější.

Advent je vzácný čas, ve kterém nám pomáhají posvátné texty Písma svatého nově a znovu objevovat naši budoucnost. Kam směřujeme? Čím musíme projít, abychom dosáhli událostí, které nově budou určovat náš život? Co nám nabízí současný svět? Žijeme od jedné pohromy k druhé? Hospodářské, hodnotové a společenské základy se otřásají v základech? Jsou souboj a válka nevyhnutelnou cestou vedoucí do budoucna? Je svět vržen do náhodné a nepřehledné změti vztahů, které se rozpadají a opět náhodně vznikají? Advent nám otevírá pohled na obrovskou péči, s níž Stvořitel uvedl svět do života a moudře ho svým milosrdenstvím vede tak, že nachází řešení i v největších rébusech dějin světa. Advent nás má naučit opět doufat a s nadějí v láskyplnou péči Boží žit každodenní utváření dějin osobních, rodinných, národních i světových. V adventu musíme opět spatřit, jak se uprostřed tohoto světa církev jako první účastní díla obrácení, konverze a skutečného „zkrášlení“, tedy života z Boží milosti!

Jan Křtitel byl mužem, který uprostřed Zaslíbené země v čase, kdy celý Izrael očekával vykoupení, vedl lid Boží ke skutečné konverzi. A současně vstoupil do blízkého, bezprostředního kontaktu s tím, na kterého uviděl sestupovat Ducha Svatého – na Mesiáše, Krista. Advent nás má přivést opět ke Kristu. A protože on nás přišel přivést „na cestu pokoje“, pozve nás, abychom z celého svého života učinili „společnou cestu pokoje, lásky a milosrdenství“.

Zamyšlení nebo meditaci pro letošní adventní brožuru připravili katecheté a katechetky z naší diecéze. Dlouhodobě se věnují konkrét- ním dětem a mládeži, aby jim pomohli vyjít na „cestu pokoje“. K vděčnosti a díkům za jejich upřímné nasazení a službu dnes navíc přistupuje vděk za připravený text, reagující na evangelium, které připadá na ten který adventní den.

A tak vám, milí čtenáři a čtenářky, přeji, abyste prožili letošní adventní dobu s pohledem do budoucna vedeným Kristovým Duchem. Kéž společně s Pannou Marií a celou církví prožijeme společnou cestu – kroky, které vedou k pokoji.

Prokop Brož