22. prosince

22. 12. 2023

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI přímo tady nebo na Spotify.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Lk 1,46-56)

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Zamyšlení

Pocit zázraku.
Maria byla v tomto okamžiku naplněna vnitřní radostí a měla velikou touhu svým hlasem děkovat a chválit…
Hlasitě? Možná šeptem…
Chtěla chválit Boha, v něhož tak moc věří…
Uvědomovala si a vnitřně prožívala zázrak, který se stal a jemuž se zcela svobodně odevzdala.
Zázrak neviditelný, ale plný pocitů, emocí, lásky…
Celá se společně s Marií chvěji, když pomyslím na to, jak malý jsme zde na zemi a jak veliký v Jeho očích…
Kéž nám ze srdce stále tryská radostný chvalozpěv a děkování, i přesto, že občas nám po tváři slzy stékají…
Slzy úžasu, radosti, dojetí a pokory dívky z Nazareta.
Ta slova patří dnes i mně, že Ten, který učinil veliké věci a Jehož jméno je Svaté – vždycky byl, je a bude stále s námi!

Maria,
děkuji, že mohu tak jako Ty vnímat a zakoušet Boží velikost nade-mnou a nade-vším…

(Autor zamyšlení: Anna Stejskalová)

Vstupní modlitba

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.