20. prosince

20. 12. 2023

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI přímo tady nebo na Spotify.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Lk 1,26-38)

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení

Zbývá nám ještě pár posledních adventních dnů, kdy můžeme připravit naše srdce pro Pána Ježíše. v poselství dnešního evangelia nalézáme několik hlubokých momentů. Naše pozornost se upíná k Panně Marii, která zde sehrává důležitou roli. Její postoj je pro nás velikým vzorem a inspirací.
Bůh vstupuje do dějin a převrací je. Má pro nás láskyplný plán. Chce nás obdarovat. Vchází do chudého místa Nazareta k obyčejné dívce. Nepřichází do paláce ke královně, ale k prosté a pokorné dívce Marii. Té se zjevuje posel, anděl, který ji nejprve osloví. Když se Maria zalekne, anděl ji uklidňuje slovy: „NEBOJ SE“. Toto slovo slyšíme na jiných místech evangelia i od Ježíše, když ho opakuje apoštolům v situacích, kdy projevují strach, obavy nad Božími skutky. Bůh promlouvá i k nám:
„Neboj se, jsem s Tebou.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát…?“ Anděl jí dává návod, PLÁN od Boha. Nebude to snadné, neví, co ji čeká. Maria se snaží pochopit Boží slovo, Boží záměr. v tomto poselství nechce Maria žádné důkazy, potvrzení, projevuje zde svoji víru. „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ Bůh se dává a Maria ho přijímá. Má velikou víru a říká ve SVOBODĚ:
„Ano“. Maria je nástrojem Boží lásky k nám. Není nějakou otrokyní, ale služebnicí a hlavně Matkou. Je odevzdaná, pokorná a oddaná, řekla bych hodně odvážná. Bylo to její svobodné rozhodnutí.
Bůh má plán i pro nás, dokážeme mu otevřít srdce? Ztišíme se během dne? Uděláme si prostor pro modlitbu? Necháme ho působit v nás? Máme plnou svobodu. Když Boha pustíme do svých životů a do všech situací, otevřeme mu srdce a mysl, zaposloucháme se do jeho hlasu, začnou se dít zázraky. „Neboť, u Boha není nic nemožného.“ Jsme pozváni, abychom ho přijali do svých srdcí a dávali ho světu, který na něj čeká.

(Autor zamyšlení: Jana Motlová)

Vstupní modlitba

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha Svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.