1. neděle adventní, cyklus B

3. 12. 2023

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI přímo tady nebo na Spotify.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Mk 13,33-37)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Zamyšlení

Pán Bůh má velký smysl pro humor. To si často říkám, když otevřu Písmo svaté a dočtu se něco, co zrovna „sedne“ do mého rozpoložení, že se až musím pousmát. Například teď: Zrovna já, které se v neděli ráno vůbec nechce vstávat a bdít, dostanu za úkol napsat zamyšlení k úryvku evangelia, ve kterém nás Ježíš třikrát vybízí: „Bděte“.
Co mně a nám všem tím Ježíš chce říci? Určitě víc, než že nemám být líná a pěkně vstát z pelechu a radostně vyběhnout na nedělní mši svatou. A jistě ne ani to, že nemáme vůbec chodit spát. Co tedy znamená bdít? Myslím, že bdít znamená být ve střehu, být schopen rychle reagovat, být připraven. A na co? No přece na příchod Pána. Vždyť to je celý smysl adventu a vlastně celého našeho života: setkat se s Pánem. A co nám pomůže bdít – být dobře připraven na setkání s Ježíšem?
Jednou jsme si při hodině náboženství povídali o Ježíšově proměnění na hoře. Evangelista Lukáš píše o tom, že Ježíš vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu (srov. Lk 9,28-29). Matouš dokonce říká, že jeho tvář zářila jako slunce (srov. Mt 17,2). Snad ještě nikdy předtím jsem si této zmínky o Ježíšově modlitbě a následně zářící tváři v tomto evangelijním úryvku pořádně nevšimla. Docvaklo mi to až uprostřed této hodiny náboženství. V tu chvíli mě napadlo zeptat se dětí: „ Znáte někoho, kdo se hodně modlí a je to na něm vidět, protože jeho tvář září?“ Po chvilince se přihlásila Cecilka a s nadšením vyhrkla: „Babička Ádička“. A já na to: „No přesně ta mě taky napadla.“ A protože paní Ádičku zná u nás skoro každý, děti měly hned krásný příklad zbožného člověka, který září tak, že si toho všimnou nejen vnoučátka.
Právě modlitba nás udržuje ve střehu před zlým, pomáhá nám rychle reagovat, když je potřeba se rozhodnout pro dobro, a drží nás v připravenosti na příchod Pána, zkrátka pomáhá nám „BDÍT“. Kdo se hodně modlí, nemusí se bát, až Pán znenadání přijde.
Přeji nám všem, abychom měli krásný, modlitbou prozářený advent!

(Autor zamyšlení: Markéta Házová)

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.